31.01.2023

София, 21 ноември /Константин Карагьозов, БТА/
Изменението на климатаоколната среда и здравеопазването бяха във фокуса на третия граждански панел, част от Конференцията за бъдещето на Европа, който се състоя онлайн от 19 до 21 ноември. И днес, и при предишните две сесии по темите през септември и октомври участниците сведоха диалога до няколко основни направления, открояващи нуждите от подобряването на начина на живот на гражданите, опазването на околната среда и човешкото здраве, промяна на настоящия икономически модел, водещ до свръхпотребление, тласкане на обществото към устойчиво потребление, както и грижата за всички.
Разделени на групи, участниците в дискусиите от панела акцентираха върху различни подтеми, опитвайки се да намерят идеи за устойчиви решения, които да тласнат гражданите на Европейския съюз към по-добро бъдеще.

Образование за околна среда
Една от работните групи алармира за необходимостта от образование за околната среда. Участниците акцентираха върху идеята училищата да играят ключова роля в тази насока, да упътят младите хора към отговорността спрямо заобикалящия ги свят. Беше изтъкната идеята да бъдат изпратени препоръки до ръководните органи в Европейския парламент чрез платформа от експерти, чието мнение да бъде чуто на най-високо ниво. Според участниците темата е водеща и познаването й трябва да бъде насърчавано. Има идеи да бъдат създадени харта и платформа, чрез които образованието за околната среда да се наложи като учебен предмет в училищата. Осъществяването на това минава и през решаването на друг проблем, а именно – липсата на достатъчен брой подготвени преподаватели в тази област.
Група дискутиращи се опитаха да отговорят на въпроса как може да се подсилят осведомителните програми в ЕС за начина на живот на гражданите, поощрявайки ги към по-здравословен такъв, тъй като заключението, че децата и подрастващите трябва да излязат навън и да имат възможно най-пряк досег с природата, е всеобщо. Още от ранна детска възраст те трябва да бъдат осведомявани защо е важно да се хранят здравословно и да спортуват. Според работната група ключът към успеха в това начинание се крие най-вече в осведомяването по темата чрез все по-популярните социални мрежи, а не само в училищната среда. Беше алармирано, че към момента ЕС не обръща достатъчно внимание на образованието, що се касае до здравословния начин на живот и опазването на околната среда.

Климатични промени
Резюмирайки работата си, друга работна група хвърли светлина за човешкото влияние върху биоразнообразието и климатичните промени. Беше обърнато внимание как се използват водните ресурси. Участниците заявиха, че трябва да се ограничи индустриалното потребление на вода, като по този начин се направи първа стъпка към по-сериозното й спестяване, а наред с това да бъде постигнато и предотвратяването на множество природни бедствия например. Според дискутиращите е ключово всички граждани да си сътрудничат, концентрирайки се в проблема. Спирането на масовото обезлесяване е част от решението – почвите трябва да останат укрепени.
Беше поставен проблемът, че в настоящия си вариант икономическите системи зависят до голяма степен от полезни изкопаеми, чиято употреба трябва да бъде намалена. Наред с това участниците са обсъдили и темата за ядрената енергетика, споделяйки желания за повече и по-добри научни проучвания за нейното заместване на енергийния пазар.
Една от работните групи открои важна връзка между икономическата система и здравословния начин на живот. Според участниците е важно да се намерят различни писти за ограничаване на интензивното животновъдство, което първо влошава здравето на отглежданите животни, а впоследствие, при завършване на цикъла – и човешкото. Като пример беше изтъкната масовата употреба на антибиотици в животновъдството, която води до влошаване на качеството на храната. Някои болести у хората, като репродуктивните, се отключват именно поради некачествена животинска храна. Като решение на проблема беше изтъкнато децентрализирането на животинския отрасъл и насърчаването на преминаване към малки, локални ферми.

Свръхпотребление
Наред с това беше дискутирана и темата за свръхпроизводството и свръхпотреблението. Участниците изразиха острата нужда от радикални промени чрез обособяване на нови правни норми и регулации в законодателството. Вината обаче се носи и от потребителите. Те трябва да действат по-образовано, нужно е да са по-информирани, тъй като носят и лична отговорност за оформянето на общата картина. Паралелно с това е полезно да се въведат и информационни кампании спрямо начините на пазаруване и по-стандартизирани параметри за етикетирането и опаковането на продуктите, които са основен замърсител. Нужно е създаването на повече биоразградими опаковки.

Устойчив транспорт
Отделна гражданска работна група обсъди предизвикателствата пред бъдещето на транспорта и нуждата от устойчив транспорт. Участниците споделиха идеи за увеличаването на транспорта в селските райони с цел подобряването на тяхната свързаност и пълноценното им приобщаване им към останалата част от Европа. Според тях е нужно масово насърчаване към устойчиви методи на придвижване – чрез велосипеди на кратки разстояния и железопътен транспорт на средни и дълги разстояния. Важна стъпка е влаковете да станат по-привлекателни не само за превози на пътници, но и на товари. Паралелно с това отново беше подчертана необходимостта от търсене на алтернативи на изкопаемите горива.

Здравеопазване
Не на последно място дискусиите обърнаха внимание на нуждата от грижа за всички, най-вече чрез здравите системи, тъй като в разгара на коронавирусната пандемия там са проличали някои от най-сериозните пропуски. Сред тях са засилената тежест върху здравните работници и недостигът на персонал. Участниците алармираха, че младите хора трябва да бъдат поощрявани и допълнително стимулирани да насочат професионалното си бъдеще към здравния сектор, за да се подсигури бъдещето на здравеопазването в ЕС. Наред с това беше споменато, че е важно европейците да имат доверие в здравните си системи. Като идея за подобряване на здравните услуги беше изтъкнато създаването на нова здравна карта с регистрационен номер, която да може да се използва в цяла Европа. Така, при нужда, във всяка една точка на Съюза ще може се провери здравното досие на съответния гражданин, независимо дали е от друга страна членка или не, и да му се осигури бърза и адекватна здравна помощ. Междувременно трябва да се помисли и как медицинските учебни заведения да издават дипломи, които да имат еднаква стойност както в Източна, така и в Западна Европа.

Вижте тук видеото на днешните дебати

Европейските граждански съвети (панели) са част от Конференцията за бъдещето на Европа: поредица от дискусии на граждани от 27-те държави членки на ЕС, които дават възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на Алианса.
Сформирани са четири граждански панела като във всеки от тях участват по 200 граждани, за да обсъждат: по-силна икономика, социална справедливост, работни места/образование, култура, младеж, спорт/цифрова трансформация; европейска демокрация/ценности и права, върховенство на закона, сигурност; изменения на климата, околна среда/здравеопазване и мястото на ЕС в света/миграция.
Участниците в съветите са избрани на случаен принцип по критерии, които гарантират представителност. Младите хора на възраст между 16 и 25 години са една трета от всеки панел.
Всеки граждани на ЕС може да изрази мнение и даде идея в каква Европа иска да живее на онлайн платформата https://futureu.europa.eu.