01.07.2022

40 препоръки за ролята на Европейския съюз в света и миграцията бяха одобрени от 4-тия граждански панел на Конференцията за бъдещето на Европа днес в Маастрихт, Нидерландия.
Близо 200 граждани от страните от ЕС, включително от България, заседаваха три дни в третата и последна сесия на панела „Ролята на ЕС и миграцията“.

Първоначално идеите бяха 46, но шест не събраха 70 процента от гласовете, каквито са изискванията.

Идеите обхващат теми като целите и стратегиите на ЕС в областта на сигурността, отбраната, външната и търговската политика, хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие, разширяването и миграцията.

Заседава 4-тият Граждански панел на Конференцията за бъдещето на Европа.
Сн. Европарламента

Гражданите отправят препоръката да се създаде система за трудова миграция в ЕС, която да се основава на реалните нужди на европейските пазари на труда. Трябва да има единна система за признаване на професионални и академични дипломи от страни извън и в рамките на ЕС, гласи тази идея. Трябва да има предложения за професионална квалификация, както и предложения за културна и езикова интеграция за квалифицираните мигранти. На търсещите убежище със съответната квалификация следва да се предостави достъп до пазара на труда. Предлага се създаването на специална интегрирана агенция.

Друга препоръка е Европейският съюз да отпусне специален бюджет за разработване на образователни програми за функционирането на съюза и неговите ценности. Държавите членки, които желаят, могат да ги включат в учебните програми на начални и средни училища, както и на университети.

Този граждански панел препоръчва също прилагането на общоевропейска програма за подпомагане на малки местни производители от стратегически сектори във всички държави членки.

Друга от одобрените препоръки предлага закон на равнище ЕС, който да гарантира, че всички процеси на производство и доставка в ЕС, както и стоките, които се внасят, са в съответствие с европейските стандарти за качество, етика, устойчивост и спазване на човешките права. Предлага се сертифициране на продукти, които спазват такъв закон.

Гражданите препоръчват ЕС да установи партньорства с развиващите се страни, да подкрепя тяхната инфраструктура и да споделя знания в замяна на взаимноизгодни търговски сделки, за да ги подпомогне в прехода към зелени енергийни източници.

Друга препоръка е стратегическите продукти от европейското производство – като селскостопански продукти, медицински изделия, иновативни цифрови и екологични технологии – да бъдат по-добре популяризирани и финансово подкрепени, за да са достъпни за европейските потребители и да се намали във възможно най-голяма степен зависимостта от страни извън Европа. Тази подкрепа би могла да включва структурни и регионални политики, подкрепа за запазване на индустриите и веригите за доставки в ЕС, данъчни облекчения и субсидии.

Одобрените днес идеи ще бъдат представени на пленарното заседание на Конференцията за бъдещето на Европа в Страсбург през март.

Междувременно всеки гражданин на ЕС може да предложи идея и препоръка за ЕС в многоезичната дигитална платформа на Конференцията – https://futureu.europa.eu.
Само коментарите, направени на платформата до 20 февруари, ще бъдат взети предвид в доклада, който ще бъде публикуван на 17 март. Целта е да се гарантира, че той може да бъде публикуван на всички официални езици и да бъде включен в пленарните сесии на конференцията и работните групи.

Но възможността за участие в платформата ще остане отворена и след тази дата, за да може дебатът да продължи онлайн. Доклад, обобщаващ тези коментари, ще бъде изготвен след 9 май.

Конференция за бъдещето на Европа: Граждански панел „Ролята на ЕС /миграцията“.
Маастрихт, Нидерландия, февруари 2022.


Снимки: Европейският парламент