28.09.2023

Политика за поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни

Тези правила за защита на личните данни са предназначени да Ви информират за
обработката на вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка съгласно
Общия регламент(ОРЗД( и допълнително приложимите законови разпоредби за защита
на данни.

БТА с ЕИК № 000695071 със седалище и адрес на управление: София, бул.
Цариградско шосе № 49 , като администратор на данни обработва вашите лични данни,
които вие ни предоставяте.

Целите и основанието, на което обработваме личните ви данни са събраните данни от
сключени договори с клиенти с цел и на основание сключване и изпълнение на
клиентски договори, както и при контакт по телефон или кореспонденция по имейл или
по друг начин. Това включва проучване на пазара, обратна връзка и удовлетвореност на
клиентите, анализ на клиентите, сегментирането им и профилиране .

Ние няма да събираме и обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас, освен
ако тези данни са от значение за конкретна цел, за която се обработват или когато сме
задължени по закон или ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това.
В някои случаи получаваме ваши лични данни от трети лица.

Ние обработваме вашата лична информация по различни технически, административни
и оперативни причини. В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с
ваше съгласие.

Предоставянето на лични данни е наложително, когато се изискват за изпълнение на
законови или договорни задължения. Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да
можем да управляваме договорните си отношения..Пример за това са : име на клиент,
бранш, правна форма, служебен адрес, служебен тел. номер, ЕИК, данни за поне едно
упълномощено лице. Останалите данни събрани в процеса на регистрацията ви се
предоставят доброволно.

В рамките на БТА, при спазване на принципа „необходимост да се знае”, само
ограничен брой служители имат достъп до вашите лични данни. Тези служители имат
задължение да пазят поверителност по отношение на лични данни.. Предприети са и
подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.
Вашите данни ще се съхраняват в нашата база данни и ще бъдат обогатени с данни,
които събираме от обществени източници. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани
до прекратяване на отношенията ни, освен в случаите, когато сме задължени по закон
да съхраняваме допълнително данните с цел изпълнение на наши легитимни права.
Можете да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от
нас или да поискате копие от личните данни или да ги коригирате.
Имате следните права:

 • Правото да получавате информация за обработка на данни и копие от тези
  данни;
 • Правото на изискване на поправка на неточни данни или попълнение на непълни
  данни;
 • Правото на изискване за изтриване на лични данни;
 • Правото да се изисква ограничаване на обработка на данни;
 • Правото на възражение срещу обработка на данни, за да се спре;
 • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката
  на данни въз основа на вашето съгласие.
 • Правото да подадете жалба в надзорен орган/КЗЛД/, ако смятате, че обработката
  на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на
  лични данни.

Можем да актуализираме тази политика за Поверителност при промени в закона.
При подобни промени ще ви информираме своевременно на предоставен4ите от вас
данни за контакт.